09/09/20  Tin của trường  85
Hoµ chung víi khÝ thÕ cña mïa thu c¸ch m¹ng, thµnh c«ng cña §¹i héi §¶ng bé x· §ång TiÕn lÇn thø 22, §¹i héi §¶ng bé huyÖn lÇn thø 25. Toµn §¶ng toµn d©n h¨ng h¸i ra søc thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng §¹i héi §¶ng bé TØnh vµ §¹i héi §¶ng toµn quèc. Trư­êng TiÓu häc §ång TiÕn long träng tæ chøc lÔ ...
 14/04/20  Tin của trường  173
Trường Tiểu học Đồng Tiến thực hiện hướng dẫn của SGD&ĐT Hưng Yên, PGD&ĐT Khoái Châu tổ chức học trực tuyến chương trình chính khóa cho học sinh từ tuần 21. Bắt đầu học từ 06 tháng 04 năm 2020.