A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiểu học Đồng Tiến tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021

Hoµ chung víi khÝ thÕ cña mïa thu c¸ch m¹ng, thµnh c«ng cña §¹i héi §¶ng bé x· §ång TiÕn lÇn thø 22, §¹i héi §¶ng bé huyÖn lÇn thø 25. Toµn §¶ng toµn d©n h¨ng h¸i ra søc thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng §¹i héi §¶ng bé TØnh vµ §¹i héi §¶ng toµn quèc. Trư­êng TiÓu häc §ång TiÕn long träng tæ chøc lÔ khai gi¶ng n¨m häc 2020-2021.

Nhãn

 

Hoµ chung víi khÝ thÕ cña mïa thu c¸ch m¹ng, thµnh c«ng cña §¹i héi §¶ng bé x· §ång TiÕn lÇn thø 22, §¹i héi §¶ng bé huyÖn lÇn thø 25. Toµn §¶ng toµn d©n h¨ng h¸i ra søc thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng §¹i héi §¶ng bé TØnh vµ §¹i héi §¶ng toµn quèc. Tr­êng TiÓu häc §ång TiÕn long träng tæ chøc lÔ khai gi¶ng n¨m häc 2020-2021.


Tác giả: Trường Tiểu học Đồng Tiến
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan